Verkoopsvoorwaarden

Algemene Verkoopsvoorwaarden Top Motors

I. Algemene bepalingen m.b.t. deel II en III

1.1 Definities:

De Onderneming zoals vermeld op de voorzijde van de door de klant ontvangen bestelbon/orderbon, factuur, of die onderneming, behorende tot Top Motors waarmee de klant een overeenkomst afsloot. Elk van de ondernemingen behorende tot Top Motors hanteren dezelfde algemene voorwaarden. Tot Top Motors behoren (niet limitatief): Top Motors Wevelgem (BE 0665.611.426), Top Motors Roeselare (BE 0412.798.544), Garage Carrosserie Vanhoonacker NV (BE 0426.079.131), Vergotte Garage Karrosserie (BE 0407.820.365), Vanderhaeghen NV (BE 0439.660.319). Hierna “Top Motors” genoemd.

Klant= elke professionele onderneming, dan wel elke consument in de zin van het WER die een overeenkomst afsluit met Top Motors. Hierna “klant-consument” wanneer louter betrekking hebbend op de relatie t.a.v. een consument en “klant-onderneming” wanneer betrekking hebbend op de relatie t.a.v. een professionele onderneming.

1.2 Overeenkomst:

T.a.v. de klant-onderneming is Top Motors gerechtigd met alle middelen van recht het bewijs te leveren van zaken ongeacht de waarde ervan.

In de verhouding t.a.v. een klant-consument zijn beide partijen gerechtigd om met alle wettelijke middelen van recht het bewijs te leveren van het bestaan van de overeenkomst en de daaruit voortvloeiende verplichtingen, zonder gebonden te zijn aan de niet-dwingende bepalingen betreffende het bewijs uit de artikelen 1317 tot 1369 Burgerlijk Wetboek.

Elke bestelbon getekend door de klant verbindt deze onherroepelijk, behalve de uitzonderingen voorzien bij wet.

Elke persoon die optreedt als vertegenwoordiger van de klant is hoofdelijk gehouden tot de nakoming van de verbintenissen van de persoon voor wiens rekening hij handelt.

1.3 Levering:

De levering geschiedt behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, in de lokalen van Top Motors op de datum op de bestelbon bepaald.

Iedere klant die verzocht wordt zijn voertuig af te halen dient zulks te doen ten laatste op de meegedeelde datum, of, zo geen datum werd vermeld, binnen de vijf werkdagen na het verzoek van Top Motors. Eenmaal deze termijn afgelopen is, is de klant onmiddellijk en van rechtswege een standgeld verschuldigd van € 10,- per dag incl. BTW.

De leveringen, zelfs franco, worden verricht op risico van de geadresseerden.

Top Motors heeft te allen tijde het recht om de afgifte van het voertuig op te schorten totdat alle uitstaande schulden door de klant of door de tussenkomende verzekeringsmaatschappij zijn betaald. Vertraging van de levering ingevolge deze retentie doet geenszins afbreuk aan het recht van Top Motors op standgeld overeenkomstig de vorige paragraaf.

Behoudens bijzondere vermeldingen op de leveringsbon, wordt de klant geacht een voertuig te hebben ontvangen dat in perfecte staat was en dat bovendien voorzien was van de nodige documenten en gebruiksaanwijzingen.

1.4 Gebruik en bewaargeving van voertuigen:

Indien de klant het gebruiksrecht verwerft over een voertuig van Top Motors, gaat hij de drievoudige resultaatsverbintenis aan om dit voertuig na in ontvangst name in perfecte staat te bewaren en in perfecte staat, gaaf en schoon in de handen van Top Motors terug te bezorgen binnen de overeengekomen termijn. Het gebruiksrecht blijft beperkt tot een normaal gebruik binnen België door de klant zelf. Onderhoud en reiniging zijn voor rekening van de klant.

Voor de gevallen waarbij de klant een voertuig ter beschikking stelt van Top Motors kan nooit sprake zijn van een contract van bewaargeving tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen. Bewaargeving wordt derhalve nooit vermoed: zij dient door de partijen uitdrukkelijk op schrift gesteld te worden. Top Motors verbindt zich slechts ten aanzien van de middelen die hij aanwendt of de inspanningen die hij levert. Het enkel onder zich houden van voertuigen met het oog op aannemingswerken, verkoop, ect, houdt geen bewaarplicht in voor Top Motors.

De voertuigen die aan Top Motors toevertrouwd worden, zelfs als ze bestuurd worden door het personeel, blijven gedekt door de verzekeringen onderschreven door de klant en, bij gebrek aan dekking door een verzekering, onder de volledige verantwoordelijkheid van de klant. 

1.5 Betalingsvoorwaarden:

Alle facturen van Top Motors zijn betaalbaar op haar maatschappelijke zetel en uiterlijk op de vervaldag. Het bedrag van onze facturen is contant betaalbaar, behalve wanneer men schriftelijk anders overeengekomen is. In geen geval mogen ze onderhands betaald worden aan een personeelslid, behalve mits voorafgaandelijke schriftelijke goedkeuring door de Directie.

In geval van laattijdige betaling is de klant, onverminderd de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlrente verschuldigd ten belope van 12% per jaar vanaf de datum van de overeengekomen betaaldatum tot op de dag van algehele betaling, dit verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 10% van het factuurbedrag, met een min. van 100,00 EUR, eventuele gerechtskosten niet inbegrepen.

Door niet betaling van een factuur op haar vervaldag, worden alle andere verschuldigde sommen, ook als deze nog niet vervallen en/of gefactureerd zijn, onmiddellijk opeisbaar.

Bij betalingen mag de klant onder geen beding een bedrag inhouden als waarborg, noch als korting wegens contante betaling. Een dergelijke inhouding wordt beschouwd als een laattijdige betaling.

Top Motors mag haar werkzaamheden opschorten indien de klant-onderneming in gebreke blijft betalings- (e.a.) verplichtingen te voldoen.

Klachten leiden er niet toe dat de betalingsverplichtingen van de klant-onderneming worden opgeschort.

Top Motors heeft steeds het recht voorschotten te vorderen en/of tussentijds te factureren in functie van de vordering der werkzaamheden, dan wel de noodzaak hiertoe bij verkoop.

Indien Top Motors gehouden is tot betaling van enige vergoeding of terugbetaling, kan zij t.a.v. de klant-onderneming hoogstens gehouden zijn tot de wettelijke interesten vanaf het verstrijken van eenzelfde betaaltermijn als deze die de klant krijgt na datum verschuldigd zijn van het terug te betalen bedrag (t.a.v. Top Motors is aldus uitgesloten de interest cfr. art. 5 Wet 02/08/2002). Ten aanzien van een klant-consument is eenzelfde intresten- en kostenvergoeding verschuldigd als door deze klant aan Top Motors bij wanbetaling, dit ingaande op het tijdstip waarop het verschuldigde te betalen bedrag definitief is komen vast te staan en na het doorlopen van eenzelfde betaaltermijn als deze die aan de klant-consument werd verleend.

Bij gebreke aan protest uiterlijk 10 dagen na ontvangst van de factuur wordt t.a.v. de klant-onderneming onweerlegbaar vermoed dat de levering tijdig heeft plaatsgevonden en dat deze conform was aan de bestelling. T.a.v. de klant-consument gaat het om een weerlegbaar vermoeden.

1.6 Aansprakelijkheid – Vrijwaring gebreken:

Onverminderd de dwingende wettelijke bepalingen, is de aansprakelijkheid van Top Motors beperkt tot een bedrag gelijk aan de overeengekomen prijs.

Onverminderd de conventionele garantiewaarborgen verleend door de constructeur en diens productaansprakelijkheid zal Top Motors enkel gehouden zijn tot vrijwaring voor verborgen gebreken en een gebrek aan overeenstemming t.a.v. de klant-consument. T.a.v. professionelen is Top Motors niet tot vrijwaring gehouden.

Zichtbare gebreken worden in elk geval en behoudens betwisting geacht aanvaard te zijn op het ogenblik van levering.

De klant-consument dient een verborgen gebrek (art. 1641 B.W.) of een gebrek aan overeenstemming (art. 1649bis e.v. B.W.) per aangetekend schrijven ter kennis te brengen van Top Motors en dit uiterlijk binnen de 10 werkdagen na ontdekking of het tijdstip waarop hij/zij redelijkerwijze geacht wordt deze te hebben ontdekt, tenzij de Wet uitdrukkelijk een ruimere termijn toelaat. Dit op straffe van verval van alle rechten, minstens op straffe van afwijzing van aansprakelijkheid.

Indien geen andersluidend akkoord wordt bereikt komt elke rechtsvordering in elk geval te vervallen indien de klant nalaat zijn rechtsvordering in te stellen binnen de tien werkdagen nadat is komen vast te staan dat geen minnelijke regeling tussen de partijen mogelijk is. Dit tenzij de Wet een ruimere termijn toelaat.

Worden niet als zichtbaar, noch als verborgen gebrek beschouwd, en zullen geen aanleiding geven tot herstel en/of vergoeding, dan wel bijkomende werkzaamheden: lichte kleur- en/of textuurverschillen het verkleuren van materialen, hout- en/of lakwerk; vervuiling/roestvorming ten gevolge externe omstandigheden (waaronder het gebruik); zetting der materialen edm.

Indien Top Motors toch om welke reden dan ook gehouden zou zijn tot vrijwaring voor koopvernietigende gebreken, betekent dit in eerste plaats dat Top Motors zo snel als mogelijk kosteloos zal herstellen. Top Motors kan evenwel, naar haar keuze, de klant een passende vergoeding aanbieden, zodat geen herstel dient te worden doorgevoerd.

Top Motors is enkel aansprakelijk voor haar eigen zware tekortkomingen of bedrog (met uitsluiting van haar lichte fouten).

1.7 Overmacht:

Top Motors is niet aansprakelijk voor enig verlies of schade die voortvloeit uit overmacht, noch wordt waarborg verstrekt i.g.v. overmacht. In geval van het tenietgaan van het voorwerp van de overeenkomst nadat de overeenkomst tot stand komt is gekomen draagt de klant het risico.

Overmacht betekent hier “elke gebeurtenis of omstandigheid als gevolg waarvan een partij niet (of slechts met substantieel hogere kosten) aan haar verplichtingen op grond van de onderliggende overeenkomst kan voldoen, voor zover deze gebeurtenis of omstandigheid niet voorzienbaar was op het moment van de ondertekening van deze overeenkomst, niet werd veroorzaakt door de partij die zich erop beroept en voor zover deze het gevolg is van één of meerdere van de hierna opgesomde gebeurtenissen of omstandigheden: oorlog, brand, toeval, staking/bezettingen/lock-outs, weersomstandigheden, vertraging in aanvoer van grondstoffen/materialen/ …, niet beschikbaarheid van nutsvoorzieningen, verkeerde opgave van maten / metingen, vertragingen bij derden … in de ruimst mogelijke zin van het woord en dit bij haar of haar leveranciers/onderaannemers.

In geval van tijdelijke overmacht worden de verplichtingen van de door overmacht getroffen partij opgeschort zolang de overmacht duurt en vermeerderd met een opstarttermijn van 5 werkdagen.

De getroffen partij zal zo snel als mogelijk vanaf de datum waarop zij kennis krijgt of redelijkerwijze kennis behoort te krijgen van de overmacht de andere partij uitdrukkelijk en schriftelijk via fax of e-mail met ontvangstbevestiging op de hoogte stellen van de volgende zaken: de omstandigheid die overmacht uitmaakt, de datum waarop de overmacht zich voordeed, de mededeling dat de verplichtingen uit hoofde van de onderliggende overeenkomst door die overmacht niet uitgevoerd zullen kunnen worden en indien het slechts gaat om een vertraging door de overmacht, hoelang de vertraging ongeveer zal duren én desgevallend welke maatregelen en bijkomende kosten die vertraging met zich mee zal brengen.

De andere partij zal op deze kennisgeving repliceren binnen een termijn van 15 werkdagen, bij gebreke waaraan deze zal geacht worden de omstandigheid als overmacht te hebben aanvaard.

De getroffen partij dient zo snel als mogelijk, doch uiterlijk binnen de 10 werkdagen na de kennisgeving aan de andere partij tevens alle nuttige bewijsstukken over te maken teneinde de andere partij toe te laten vast te stellen of de aangehaalde omstandigheid overmacht uitmaakt. Bij betwisting hieromtrent zal een onafhankelijk deskundige aangesteld worden. De kost hiervan wordt bij helften verdeeld.

In elk geval zullen beide partijen te goeder trouw alle redelijke maatregelen in acht nemen teneinde de schade ingevolge de overmacht zoveel als mogelijk te beperken, zonder dat de getroffen partij evenwel gehouden zal zijn om vertragingen door de overmacht veroorzaakt in te halen dan wel te bekostigen.

Indien de overmacht aanhoudt en de opschorting van de prestaties door de getroffen partij langer dan 30 werkdagen duurt, zal elke partij het recht hebben om de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder enige aansprakelijkheid of recht op schadevergoeding te beëindigen vanaf haar schriftelijke kennisgeving hiervan aan de andere partij. In voorkomend geval zullen steeds de geleverde prestaties en gemaakte kosten aangerekend worden. Partijen kunnen er in dat geval ook steeds voor opteren om het contract te heronderhandelen rekening houdend met de verzwarende omstandigheden en het geval van overmacht.

Als door de fabrikant van de productie van het bestelde voertuig zou worden afgezien, dan is de verkoop van rechtswege ontbonden, wat partijen als wederzijds niet te verwijten overmacht wordt aanzien en nooit aanleiding kan geven tot wederzijds recht op schadevergoeding.

1.8 Eenzijdige verbreking van de overeenkomst:

Indien de klant de aannemings- of verkoopsovereenkomst eenzijdig verbreekt (op welke wijze dan ook en zonder dat er sprake zou zijn van overmacht), is de klant gehouden tot betaling van alle reeds geleverde prestaties en gemaakte kosten en van een forfaitaire verbrekingsvergoeding, gelijk aan 15% van de totale prijs inclusief B.T.W.

Indien geen vaste prijs werd overeengekomen, is de klant gehouden tot betaling van alle reeds geleverde prestaties en gemaakte kosten en van een forfaitaire verbrekingsvergoeding, gelijk aan 15% van het saldo van de geschatte globale kostprijs voor het saldo.

Het voorgaande geldt tenzij Top Motors een hogere werkelijke schade kan bewijzen en tenzij de Wet dwingend anders bepaalt.

1.9 Eigendomsvoorbehoud – Uitdrukkelijk ontbindend beding - Wanprestatie:

De geleverde goederen blijven eigendom van Top Motors tot de volledige betaling van de prijs, inbegrepen de hoofdsom inclusief B.T.W., intresten en kosten. Het risico met betrekking tot het verkochte voertuig gaat evenwel over op de klant zodra de overeenkomst tot stand komt.

Bij laattijdige betaling, bij niet-betaling of indien de klant nalaat de levering af te halen binnen de overeengekomen termijn kan Top Motors de geleverde goederen op elk moment terugnemen en kan hij de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder voorafgaandelijk beroep op de rechter ontbinden per aangetekend schrijven binnen de 15 dagen volgend op de vervaldag van betaling. In voorkomend geval zal een schadevergoeding verschuldigd zijn gelijk aan 15% van de overeengekomen prijs, doch met dien verstande dat een hogere vergoeding verschuldigd is wanneer Top Motors een hogere werkelijke schade kan aantonen.

Een gelijke schadevergoeding als bedoeld in het tweede lid van dit artikel is verschuldigd door Top Motors indien de overeenkomst op grond van diens erkende wanprestatie ontbonden wordt, doch louter in de verhouding tot de klant-consument.

1.10 Retentierecht:

In de verhouding tot de klant-onderneming zal Top Motors een retentierecht hebben op alle goederen van de klant die zich in de magazijnen en werkplaatsen van Top Motors bevinden en dit voor alle vorderingen ten aanzien van Top Motors, ook die vorderingen die geen betrekking zouden hebben op deze goederen. De klant aanvaardt uitdrukkelijk de onderlinge verwevenheid van alle contractuele prestaties waarvoor beroep gedaan wordt op Top Motors.

1.11 Gegevens behorend tot de persoonlijke levenssfeer:

Top Motors verzekert u de vertrouwelijke verwerking van de gegevens die u haar overmaakt. Dit in lijn met hetgeen bepaald in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook wel GDPR genoemd) van 27 april 2016. Voor meer informatie hieromtrent verwijst Top Motors graag naar haar privacyverklaring, hier terug te vinden. De sa D’Ieteren nv, Maliestraat 50 te 1050 Brussel treedt op als beheerder van de verwerking.

1.12 Toepasselijkheid algemene voorwaarden:

In geval van conflict tussen de algemene voorwaarden van Top Motors met deze van de klant hebben de algemene voorwaarden van Top Motors voorrang op de algemene voorwaarden van de klant, zelfs in geval van gebrek aan uitdrukkelijk protest door Top Motors en behalve wanneer zij uitdrukkelijk door Top Motors worden aanvaard. Het stilzwijgen van Top Motors kan in geen geval als aanvaarding van de algemene voorwaarden worden geïnterpreteerd.

De algemene voorwaarden welke vermeld zijn op de achterzijde van onze bestelbonnen van nieuwe voertuigen bestemd voor een eindklant gelden, voor de materies welke zij omschrijven, bij voorrang op huidige algemene voorwaarden.

Het feit dat Top Motors één of andere clausule, welke in zijn voordeel gestipuleerd wordt in huidige algemene voorwaarden, niet toepast, kan niet geïnterpreteerd worden als het afstand doen van zijnentwege om er zich op te beroepen.

1.13 Geldigheid:

De bepalingen van deze algemene voorwaarden dienen steeds geïnterpreteerd te worden als zijnde in overeenstemming met de geldende wetgeving. De wetgeving van openbare orde en dwingend recht heeft steeds voorrang in geval van strijdigheid. In voorkomend geval wordt evenwel geen afbreuk gedaan aan de geldigheid van deze bepalingen t.o.v. de niet door deze bepalingen beschermde personen.

De mogelijke nietigheid van één of meerdere bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden kan in geen geval de nietigheid van de gehele overeenkomst tot gevolg hebben. De andere bepalingen blijven volledig van toepassing.

1.14 Kennisgeving:

Kennisgevingen/bestellingen/klachtenregelingen overeenkomstig huidige algemene voorwaarden dienen steeds voorafgaandelijk en schriftelijk te gebeuren, doch zijn voor het overige vormvrij op voorwaarde dat wel altijd een bewijs van ontvangst voorgelegd kan worden (mail met ontvangstbevestiging of leesbevestiging, aangetekende zending met ontvangstbevestiging, fax edm.). Zij dienen behoudens andersluidende bepalingen in huidige voorwaarden binnen de 10 dagen na de prestatie/dienst/factuur waarop de klacht slaat te worden geuit op straffe van verval, tenzij de wet een ruimere termijn toelaat.

1.15 Toepasselijk recht – bevoegde rechtbank:

Elke verrichting met Top Motors wordt geregeerd door het Belgisch recht. Alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brugge zijn bevoegd kennis te nemen van elke, zelfs incidentele of samenhangende, vordering gesteund op onderhavig contract.

1.16 Bevoegde toezichthoudende autoriteit:

FOD Economie, Algemene Directie Economische Inspectie -NG III, Albert II laan 16 (3de verdieping), 1000 Brussel

1.17 Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele fouten (prijs, opties, …) in de publicaties.

II. Bijzondere bepalingen voor de verkoop van voertuigen

2.1 Financiering:

Indien de koop van een voertuig tot stand komt onder de voorwaarde dat de klant een financiering bekomt bij een financiële instelling, dan zal deze voorwaarde slechts als onvervuld gelden indien de klant het schriftelijk bewijs levert dat ten minste drie belangrijke kredietgevers hem in de twee maanden vanaf de totstandkoming van de overeenkomst een financiering tegen hun normale marktvoorwaarden hebben geweigerd op grond van redenen die niet redelijk voorzienbaar waren op het ogenblik van de contractsluiting. Indien deze financiering geweigerd wordt door deze kredietinstellingen, dan zal de koper de verkoper hiervan zonder verwijl op de hoogte stellen. Bovendien, zal het schriftelijk bewijs van deze weigeringen tot financiering moeten gemeld worden per aangetekende brief gericht aan de verkoper binnen de twee maanden vanaf de ondertekening van de bestelbon. Het eventueel betaalde voorschot zal, in dat geval, onmiddellijk terugbetaald worden aan de koper, dit binnen de 14 dagen na ontvangst van een conform verstuurd aangetekend schrijven met bovengenoemde bijlagen. Gebeurt dit niet, dan zal de verkoper aan de koper-consument een vergoeding kunnen eisen die beperkt is tot 15% van de totale verkoopprijs van het voertuig. Desgevallend gebeurt de financiering overeenkomstig Boek VII Titel 4 Wetboek Economisch Recht, en inzonderheid haar artikel VII.83 WER met betrekking tot de mogelijkheid van de klant-consument om van de overeenkomst af te zien. Dit geldt enkel voor de klant-consument. Indien de financiering gebeurt door de verkoper of door tussenkomst van de verkoper, dan zal hiervan melding worden gemaakt op de voorzijde van de bestelbon/het contract.

2.2 Betaling:

De prijzen, exclusief taksen, overeengekomen met de klant en vermeld op de bestelbon zijn vast en definitief. De prijs van de wettelijk verplichte, op bestendige wijze aangebrachte toebehoren wordt in de aangekondigde prijs inbegrepen geacht. Onverminderd de wettelijke bepalingen inzake de aankoop met financiering, kan de verkoper aan de klant-consument geen betaling eisen van een voorschot dat meer dan 15% van de totale verkoopprijs van het voertuig bedraagt. De integrale betaling, of het saldo na de betaling van een voorschot, gebeurt contant op het ogenblik van de levering, tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen. Gebeurt dit niet, dan is op de verschuldigde som van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest vergoeding verschuldigd in de zin van artikel 1.5 van huidige overeenkomst. Onverminderd de laatste alinea van artikel 3, blijft het voertuig eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de prijs. Bovendien kan de verkoper, indien de betaling niet gebeurd is binnen de 10 kalenderdagen vanaf de verzending van een aangetekende brief, de verkoop ontbinden per aangetekende brief gericht aan de koper. In dit geval is de koper, onverminderd de bovenvermelde interesten, aan de verkoper een vergoeding verschuldigd die overeenstemt met de werkelijk opgelopen schade, doch beperkt tot 15% van de totale verkoopprijs van het voertuig.

2.3 Levering:

Op de bestelbon wordt de juiste leveringsdatum of -termijn aangeduid, die van strikte toepassing is, behalve in geval van overmacht. De leveringstermijn neemt een aanvang op de dag volgend op deze van de ondertekening van de bestelbon door de koper. Kan Top Motors deze leveringsdatum of -termijn niet naleven, dan informeert hij de klant per aangetekend schrijven of middels elk ander wettelijk bewijsmiddel. Hierin kan hij een verlenging meedelen, die evenwel niet meer dan 25% van de aanvankelijk overeengekomen termijn kan bedragen. Wordt deze nieuwe termijn overschreden, buiten het geval van overmacht, dan kan de koper de overeenkomst, zonder voorafgaande ingebrekestelling verbreken per aangetekend schrijven, onverminderd het recht van de koper om de overeenkomst eenzijdig te verbreken onder de voorwaarden gesteld in artikel 1.8 van deze factuurvoorwaarden. Onverminderd het bepaalde in artikel 1.3 en voor het geval de koper het voertuig op de overeengekomen leveringsdatum of -termijn niet in ontvangst kan of wil nemen, heeft de verkoper het recht om, na verloop van 10 kalenderdagen vanaf het verzenden van een ingebrekestelling per aangetekende brief, behalve indien de koper bewijst dat het niet in bezit nemen van het voertuig het gevolg is van overmacht: de verkoop verbreken lastens de koper en een vergoeding eisen die overeenstemt met de werkelijk opgelopen schade, evenwel beperkt tot 15% van de totale verkoopprijs van het voertuig. Wordt niet geopteerd voor een verbreking met schadevergoeding, dan draagt de koper alle risico's met betrekking tot het voertuig in elk geval vanaf 10 dagen na het versturen van de aangetekende brief waarin werd aangemaand tot effectieve levering over te gaan.

2.4 Productieproces:

De koper erkent ingelicht te zijn over en aanvaardt het evolutieproces inzake productie, technieken, technologie en design in de automobielsector, in die zin dat sommige details kunnen afwijken van het bestelde model. Deze mogen evenwel geenszins afbreuk doen aan de specifieke kenmerken en/of het bijzonder door de koper beoogd gebruik zoals vermeld op de voorzijde van de bestelbon.

2.5 Conventionele garantievoorwaarden:

De modaliteiten van de conventionele garantie van de constructeur zijn vermeld in het document garantievoorwaarden: de koper erkent een kopie ervan te hebben ontvangen en deze voorwaarden te aanvaarden. De conventionele garantie van de constructeur loopt 2 jaar. Zij neemt een aanvang op de dag van de levering van het voertuig/de herstelling aan de koper en is onderworpen aan strikte voorwaarden die de klant erkent op te zullen volgen teneinde de garantie te kunnen genieten. De gebeurlijke herstellingen en de uitvoering van de garantie kunnen bekomen worden bij de verkoper en/of bij elke erkende hersteller van het merk gevestigd in de EU.

2.6 Prijsaanpassing:

In geval van verkoop van een voertuig behoudt Top Motors zich het recht voor om de overeengekomen prijs aan te passen op evenredige wijze met de aanpassingen van de prijzen van zijn leverancier.

2.7 Overname voertuig:

Indien Top Motors in het kader van een verkoop van een voertuig aan de klant, zich ertoe verbindt om het oude voertuig van de klant over te nemen, dan geldt deze verbintenis slechts onder opschortende voorwaarde dat de koop van het nieuwe voertuig door de klant geldig tot stand komt, dat dit voertuig eigendom is van de klant en dat alle verbintenissen van de klant met betrekking tot een eventuele financiering zijn uitgevoerd. De overnameprijs van die occasiewagen kan slechts gegarandeerd worden voor zover de staat van het voertuig, met uitzondering van enkele niet essentiële details gelijk is aan de toestand zoals vermeld op het bij de bestelbon gevoegde document met beschrijving van het voertuig.

III. Bijzondere bepalingen voor de herstellingen en verkoop van onderdelen

3.1 Vertegenwoordiging:

De klant dat zijn voertuig bij Top Motors laat voor het opstellen van een bestek na een ongeval, geeft Top Motors het recht om in zijn naam en voor zijn rekening op te treden en een schikking te treffen met de experten van de verzekeringsmaatschappijen.

3.2 Tussenkomst verzekeraar:

Bij herstellingen ingevolge een ongeval dat door de verzekering wordt gedekt blijft de klant, niettegenstaande elke uitdrukkelijke verbintenis van de verzekeraar, persoonlijk en minstens hoofdelijk verbonden tot betaling van de factuur.

3.3 Prijs:

Tenzij uitdrukkelijk vermeld, wordt nooit een aanneming aangegaan tegen een vaste prijs. Alle prestaties worden aangeboden per eenheidsprijs.

3.4 Verzekering:

De voertuigen die ons toevertrouwd worden blijven gedekt door de verzekeringen onderschreven door de klant, die bij gebreke aan dekking door een verzekering, de uitsluitende en exclusieve aansprakelijkheid voor dit voertuig draagt.

3.5 Onderdelen: 

Behoudens een schriftelijk voorafgaand verzoek van de klant worden onderdelen die wegens beschadiging of slijtage vervangen moeten worden, geacht door de klant te zijn afgeschreven. Zij zullen worden afgevoerd zonder dat de klant ze bij ophaling van het voertuig kan opeisen.